ALGEMENE VOORWAARDEN, 2.0 Vogelenzang , 11 mei, 2018
Uitgegeven door Dutch Glass Design en gedeponeerd bij de rechtbank te Haarlem.

Artikel 1 Definitie
Onder “Dutch Glass Design” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de volledig zelfstandige entiteit,
gevestigd en kantoor houdende te Vogelenzang, 2114 AD, aan Leidsevaart 36, ingeschreven bij de kamer van
koophandel te Amsterdam onder nummer 5810238. Op al onze overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden van
toepassing;
Onder “wederpartij” wordt verstaan degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze
heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.
Onder “consument” wordt verstaan een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, die tevens de gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerleiwijze heeft aanvaard of verondersteld kan
worden te hebben aanvaard. Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op
overeenkomsten tussen Dutch Glass Design en een consument, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 2 Algemeen; aanbiedingen en bevestigingen
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Dutch Glass Design als
aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken optreedt of diensten verricht ten aanzien van de be- en/of
verwerking en/of plaatsing van glas en/of aanverwante artikelen.
2.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige
bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een
vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard heeft Dutch Glass Design het recht het aanbod binnen 5
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.3. Alle orders, door vertegenwoordigers van Dutch Glass Design of door tussenpersonen opgenomen, binden
Dutch Glass Design eerst, indien deze door Dutch Glass Design schriftelijk zijn bevestigd in een
opdrachtbevestiging, orderbevestiging of anderszins. Onder schriftelijke bevestiging wordt tevens een
bevestiging per e-mail verstaan.
2.4. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden of eigen inkoopvoorwaarden,
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.
2.5. Als op een overeenkomst zoals in lid 1 bedoeld naast deze voorwaarden ook andere voorwaarden van
toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor Dutch Glass Design meest gunstige bepaling
van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van Dutch Glass Design.
2.6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.7. Een aanbieding aan een consumentwordtschriftelijk gedaan en voorzien van een dagtekening en is, in afwijking
van lid 2, onherroepelijk gedurende 10 dagen na ontvangst. Het aanbod omvat een omschrijving van de te
verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Het aanbod aan de consument geeft inzicht in de prijs
en of er sprake is van een vaste aanneemsom, een richtprijs of dat het werk op regiebasiszal geschieden.

Artikel 3 Prijzen
3.1. Dutch Glass Design is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van
overheidswege na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan
de wederpartij door te berekenen.
3.2. Indien na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsbepalende
factoren, waarop de prijs c.q. de prijzen van Dutch Glass Design is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid
ook een wijziging ondergaan, is Dutch Glass Design gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen
prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van
de overeenkomst.
3.3. Slechts in geval de aan de consument aangeboden prijs reeds binnen drie maanden na aanbieding wordt
verhoogd, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.
Pagina 2 van 11
3.4. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aan consumenten is
de aangeboden prijs altijd inclusief BTW.

Artikel 4 Aflevering; levertijd en transport
4.1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
4.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de leveringen af Dutch Glass Design of, indien
rechtstreeks van de fabrikant aan de wederpartij wordt geleverd, geschieden leveringen af fabriek.
4.3. Het transport van het glas is steeds voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Dutch Glass Design is gerechtigd een bedrag van minimaal € 50,= in rekening te brengen aan
de wederpartij voor het transport. Dutch Glass Design is steeds vrij in de keuze van het vervoer- en
transportmiddel.
4.4. De wederpartij heeft de mogelijkheid ten behoeve van het transport een verzekering bij Dutch Glass
Design af te sluiten.
4.5. Het transport eindigt op het moment dat het glas op de plaats van bestemming naast het
transportmiddel is geplaatst.
4.6. Indien de wederpartij een bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn, welke door de wederpartij
is gesteld en door Dutch Glass Design is geaccepteerd, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen.
4.7. Bij overschrijding van meer dan twee weken van de overeengekomen levertijd aan een consument, is Dutch
Glass Design verplicht de hierdoor geleden directe schade te vergoeden aan de consument, tenzij de
overschrijding niet aan Dutch Glass Design kan worden toegerekend.
4.8. Werkzaamheden die niet door Dutch Glass Designworden uitgevoerd en die leiden tot vertraging van het werk
van Dutch Glass Design, moeten tijdig aan Dutch Glass Design worden gemeld. Indien de overeengekomen
levertijd als gevolg van deze omstandigheden wordt overschreden, is Dutch Glass Design niet schadeplichtig
jegens de wederpartij.

Artikel 5 Emballage
5.1. Bij levering van glasstelt Dutch Glass Design emballage ter beschikking aan de wederpartij. Dutch Glass Design
kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Vanaf het moment van aflevering van het glas, tot en met
de dag waarop Dutch Glass Design de emballage weer ophaalt, komt de emballage voor risico van de
wederpartij.
5.2. De wederpartij is verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van Dutch Glass
Design te stellen, op de dag dat Dutch Glass Design de emballage weer ophaalt.
5.3. De wederpartij dient Dutch Glass Design schriftelijk of per e-mail te berichten zodra de emballage door Dutch
Glass Design opgehaald kan worden.

Artikel 6 Klachten
A. Algemeen
6.1. Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door Dutch Glass Design
schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke NEN-normen geleverd.
6.2. Dutch Glass Design heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin afwijken
van het model, monster of voorbeeld.
6.3. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de
overeengekomen eisen voldoet.
6.4. Mits redelijkerwijs door Dutch Glass Design te onderkennen, is Dutch Glass Design verplicht de consument te
wijzen op:
– onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijze;
– kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking
zijn gesteld;
– onjuistheden in de opgedragenwerkzaamheden,waaronder het werken op een ondeugdelijke
ondergrond.
Bij niet-consumenten heeft Dutch Glass Design uitdrukkelijk niet voormelde plicht.
Pagina 3 van 11
6.5. Ondanks de plicht van Dutch Glass Design om de consument te waarschuwen op grond van bovengenoemd lid,
draagt de consument het risico voor schade als deze – ondanks voormelde waarschuwing door Dutch Glass
Design – is veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijze;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.
B. Klachten met betrekking tot de kwaliteit
6.6. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen
kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter
kennis van Dutch Glass Designworden gebracht, bij gebrekewaarvan deze geen enkelrecht jegens Dutch Glass
Design zal kunnen doen gelden.
6.7. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is Dutch Glass Design slechts gehouden de oorspronkelijk
geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. Dutch Glass Design heeft – naar
eigen keuze – tevens het recht om de zaak te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van de betreffende
factuur. De wederpartijzal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere
andere of verdergaande aansprakelijkheid van Dutch Glass Design is uitgesloten.
6.8. Dutch Glass Design is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit,
dessin en afmetingen.
C. Overige klachten
6.9. Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door Dutch Glass Design van de overeenkomst, en
niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis
van Dutch Glass Design worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen,
bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen Dutch Glass Design zal kunnen doen
gelden.
6.10. Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot
hoeveelheden, afmetingen en kleur), dienen door de wederpartij direct te worden vermeld op het document
dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld een vrachtbrief). Indien een dergelijk gebrek niet op het
eerder genoemde documentis vermeld, kan de wederpartij geen rechten ontlenen aan de in dit artikel bedoelde
gebreken.
6.11. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft Dutch Glass Design het recht alsnog zijn verplichtingen
na te komen,zonder dat de wederpartij verder te dier zake iets van Dutch Glass Design kan vorderen,zulks met
uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.

Artikel 7 Betaling
7.1. De wederpartij is verplicht de facturen van Dutch Glass Design te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum
zonder aftrek van enige korting.
De betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de
wederpartij haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum mag een korting van 1% worden toegepast over het netto
factuurbedrag. Dutch Glass Design is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante
betaling vóór of bij de aflevering van de zaken te verlangen.
7.2. Een betaling geldt als ontvangen,zodra het bedrag is bijgeschreven op één van de bank- of girorekeningen van
Dutch Glass Design of in contanten aan Dutch Glass Design is overhandigd onder afgifte van een kwitantie.
7.3. Bij overschrijding van de op de factuur vermelde betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege, zonder dat
nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval is de wederpartij vanaf de dag dat de verschuldigde
som opeisbaar is geworden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente
verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
7.4. Indien de consumentin verzuim is,zal Dutch Glass Design hem een schriftelijke aanmaning sturen waarin aan
de consument een laatste termijn van veertien dagen wordt gegund om alsnog te betalen. Daarbij zal de
consument tevens worden gewezen op de gevolgen van niet-betaling, waarbij Dutch Glass Design aanspraak
zal maken op vergoeding van de buitengerechtelijkekosten conform artikel 6:96 van het BurgerlijkeWetboek
onder vermelding van het bedrag van deze kosten.
7.5. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in
mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de wederpartij een andere volgorde voor
toerekening aanwijst.
7.6. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij,
ongeacht of Dutch Glass Design ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
7.7. Dutch Glass Design heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen,
dan wel de overeenkomstte ontbinden in geval van het faillissement van de wederpartij dan wel dienssurséance
van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor
de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.
7.8. In geval van verzuim van de wederpartij, niet zijnde een consument, is zij gehouden alle
buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, welke worden gesteld op 15% van het totaal verschuldigde
bedrag met een minimum van € 250,=.
7.9. Indien Dutch Glass Design het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen
prijs, de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van
faillissementsaanvraag verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de
faillissementsaanvraag dient.
7.10. Indien Dutch Glass Design, nadat de wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of andere
verzoeken tot betaling aan de wederpartij richt doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde 1 t/m 8.


Artikel 8 Zekerheidstelling en Eigendomsvoorbehoud

8.1. Dutch Glass Design heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de wederpartijzijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van Dutch Glass Design
terstond genoegzame en in de door Dutch Glass Design gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van
zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe
strekkende schriftelijke aanmaning geeft Dutch Glass Design het recht hetzij de nakoming van diens
verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op
schadevergoeding.
8.2. Alle door Dutch Glass Design aan de wederpartij geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom
van Dutch Glass Design, totdat alle vorderingen die Dutch Glass Design op de verkoper heeft of zal verkrijgen,
waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, volledig zijn
betaald.
8.3. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is Dutch Glass Design
gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf terug te halen van de plaats waar zij
zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij
zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico. De wederpartij is verplicht
medewerking te verlenen aan Dutch Glass Design, indien zij van haar terughaalbevoegdheid gebruik wenst te
maken, op straffe van een boete van 10% van het factuurbedrag.
8.4. Indien en zolang Dutch Glass Design nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde/ nog te leveren zaken,
zal de wederpartij Dutch Glass Design onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag
(dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van)
genoemde zaken. Bovendien zal de wederpartij Dutch Glass Design op diens eerste verzoek mededelen waar
genoemde zaken zich bevinden.
8.5. De wederpartij staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij
(dreigend) beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement aan de kant van de wederpartij, zal de
wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator
onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten van Dutch Glass Design.
Pagina 5 van 11

Artikel 9 In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken
9.1. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de
bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van
zaken,waaraan of waarmedewaar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voorrekening van de wederpartij.

Artikel 10 Afmetingen, gewichten en maten
10.1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt Dutch Glass Design zich de toleranties voor
conform de toepasselijke NEN-normen.
10.2. Alle maten worden bij de berekening in millimeters naar boven afgerond tot een door dertig deelbaar getal.
Deze afgeronde maten treden bij alle prijs-, lengte-, breedte- en oppervlakteberekeningen voor de
werkelijke maten in de plaats.
10.3. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar
de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en
modellen.
10.4. De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van
glas en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11 Overmacht
11.1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Dutch Glass Design ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst niet waren te voorzien is Dutch Glass Design niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden
worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking,
uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen,mobilisatie,staat van beleg,
staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen,
verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de in artikel 4 genoemde
glasfabrieken van hun verplichtingen jegens Dutch Glass Design, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.
11.2. Dutch Glass Design heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te
schorten dan wel te ontbinden. Dutch Glass Design behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de
overeenkomst aan de wederpartij te factureren.
11.3. Indien Dutch Glass Design een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de
wederpartijzonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

Artikel 12 Risicoverdeling bij aanneming van werk
12.1. Indien Dutch Glass Design tevens de verplichting op zich neemt om door hem verkocht glas in opdracht van de
wederpartijte bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing
van glas, zijn op de overeenkomst tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van
toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen
in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.
12.2. De wederpartij is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door Dutch Glass Design op die dag verrichte
plaatsingswerkzaamheden op te nemen en – bij akkoordbevinding – goed te keuren. Indien de wederpartij dit
zonder redelijke grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt Dutch Glass Design terstond schriftelijk
de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de wederpartij te zijn
opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.
12.3. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de plaatsing van glas juist wordt bevonden, is Dutch
Glass Design slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande
aansprakelijkheid van Dutch Glass Design is uitgesloten.
12.4. De opslag van het glas vanaf het einde van het transport als bedoeld in artikel 4, 5e
lid, komt voor rekening
en risico van de wederpartij.
12.5. Indien het glas is opgeslagen op de bouwplaats voordat het door Dutch Glass Design wordt geplaatst, be- of
verwerkt, is de wederpartij niet gerechtigd het glas te verplaatsen.

Artikel 13 Veiligheid op de bouwplaats
13.1. De wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De wederpartij garandeert dat alle op
de bouwplaats aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen
die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn vastgelegd.
13.2. Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden, ongeacht of deze
bouwactiviteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de wederpartij.

Artikel 14 Afmetingen en andere gegevens
14.1. De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins
aan Dutch Glass Design verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden
van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens
en de werkelijkheid heeft Dutch Glass Design recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
14.2. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat Dutch Glass Design van de door deze gehanteerde
hulpmiddelen, zoals kit, stopverf, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt,
tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 15 Meer- of minderwerk
15.1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen
eenheidsprijzen uit de oorspronkelijke offerte/ overeenkomst, eventueel geïndexeerd naar rato van de
voortgang .

Artikel 16 Schade en aansprakelijkheid
16.1. In alle gevallen geldt dat Dutch Glass Design nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de
normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de
schadevergoedingwordt gevorderd, te boven gaat.
16.2. Dutch Glass Design is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch
voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst.
16.3. Dutch Glass Design is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op
verzoek van de wederpartij bij Dutch Glass Design worden opgeslagen Deze opslag geschiedt te allen tijde
voor risico van de wederpartij.
16.4. Dutch Glass Design is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op
of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door
duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de
verbintenis gebruik heeft gemaakt.
16.5. Dutch Glass Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of plaatsen van glas in volgens
bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of
samenstelling. Dutch Glass Design is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van glas in
sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden,die het plaatsen in
droge en schone sponningen niet mogelijk maken.
16.6. De consument draagt het risico voor schade, zoals omschreven in artikel 6 sub A lid 5.

Artikel 17 Garantie meerbladig isolerende beglazing
17.1. Indien door de fabrikant al dan niet via Dutch Glass Design, ter zake van de door deze laatste
geleverde en/of geplaatste meerbladig isolerende beglazing een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking
tot de aansprakelijkheid van Dutch Glass Design voor de kwaliteit van de geleverde c.q. geplaatste meerbladig
isolerende beglazing uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.
17.2. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Dutch
Glass Design eveneens geen garantie verstrekt.
17.3. Dutch Glass Design zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar
verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.
17.4. De wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al zijn verplichtingen,zowel
financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van de meerbladig isolerende
beglazing gesloten overeenkomst voortvloeiend heeft voldaan.
17.5. Dutch Glass Design garandeert aan de consument dat de meerbladig isolerende beglazing wordt geplaatst volgens
de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijke
opwarming die veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit
geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit,
interferentie, verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die
onvermijdelijk zijn. Tevens vallen buiten de garantie de thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk.
Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen.

Artikel 18 Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden
18.1. Voor het verticale transport van alle door Dutch Glass Design aan te voeren materialen dient om niet gebruik
te kunnen worden gemaakt van een op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q.
bouwlift met bedieningspersoneel; dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen
plaatsvinden op tijdstippen, welke in nauw overleg met Dutch Glass Design worden vastgesteld.
18.2. Indien het Iossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik
gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor diens rekening worden
voorzien.
18.3. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door Dutch Glass Design gratis gebruik
kunnen worden gemaakt; formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door Dutch Glass Design uit te
voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.
18.4. Dutch Glass Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke
zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.
18.5. Indien aan Dutch Glass Design de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de
wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door Dutch Glass Design geen enkel risico aanvaard, ook
niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van
dergelijke materialen betreft.
18.6. Indien de plaatsing c.q. montage door omstandigheden buiten de schuld van Dutch Glass Design wordt
belemmerd of vertraagd is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in
rekening te brengen.
18.7 De prijzen zijn enkel geldig voor de totale bestelling en de werken dienen aansluitend en in éénmaal afgewerkt
te kunnen worden.
18.8 Wijzigingen van oppervlaktes en hoeveelheden kunnen een prijsaanpassing tot gevolg hebben, op basis van
onze offerte.
18. 9 Nabestellingen kunnen prijsconsequenties hebben.
18.10 Extra verplaatsingen en werkuren kunnen prijsaanpassingen tot gevolg hebben.
18.11 Wederpartij zorgt ervoor dat er geen elektrische leidingen, water, gas, vloerverwarming, of plinten op plaatsen
zit waar dat werkzaamheden belemmert of uitsluit:
o Het inhakken van de vloerveren, de aansluitstukken voor sloten en grendels
o Het bevestigen van de verschillende klemstukken, profielen, e.d.
Wij zullen daarom alle verantwoordelijkheid weigeren wat betreft schade aan vloeren, muren, e.d. bij het
uitvoeren van onze werkzaamheden.
18.12 Bij deuren en wanden zal de definitieve opmeting en plaatsing gebeuren nadat de vloer en de deuropening
helemaal zijn afgewerkt. De vloer moet waterpas liggen en de dagkanten moeten haaks en loodrecht afgewerkt
worden. De dagkanten moeten voldoende stevig en stabiel zijn.
18.13 De klant voorziet de opening voor het inbouwen van de vloerveer. Indien onze mensen dit moeten voorzien,
zal de vaste meerprijs van € 75,00 excl. BTW per uitsparing aangerekend worden. Het plaatsen van de vloerveren
gebeurt volgens de regels van de kunst. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor om het even welke schade die
ontstaat aan dorpel, vloer, leidingen en omgeving in het algemeen die veroorzaakt wordt door het plaatsen van
de vloerveer.
18.14 Het afstellen van de deuren, is gegarandeerd in normaal gebruik gedurende een periode van 6 maanden.
Gedurende deze periode zullen wij gratis de deuren overnieuw afstellen.
Pagina 8 van 11

Artikel 19 Wettelijke voorschriften
19.1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van aanneming door het vervallen, wijzigen of invoeren van
wetten, wettelijke voorschriften e.d. de uitvoeringskosten van het werk hoger worden dan die, welke golden
op de datum, dat Dutch Glass Design offerte deed,zullen de meerdere, direct met het werk verband houdende
kostenworden verrekend. Evenzo zullen de eventuele mindere, directemet hetwerk verband houdende kosten
worden verrekend.

Artikel 20 Verjaring
20.1. Vorderingsrechten van de wederpartij, niet zijnde consument, jegens Dutch Glass Design verjaren uiterlijk
na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 21 Toepasselijk recht; bevoegde rechter
21.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Dutch Glass Design en de wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
21.2. Alle geschillen welke tussen Dutch Glass Design en de wederpartij mochten ontstaan,zullen aan de bevoegde
Nederlandse rechter worden voorgelegd, wanneer er op basis van wederzijds respect, redelijkheid en
billijkheid niet.

Dutch Glass Design is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Leidsevaart 36, Vogelenzang
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58102388
Telefoon: 023-5361666 of 023-2294974
Mobiel: 06-22224334
E-mailadres: info@dutchglassdesign.nl